Freemover wants to express visual happenings through graphic, product
and colour design. The P
roducts interaction with one another and the
environment is, according to us, an important part of its d
esign. We want
to look beyond the thing itself and what it does in its space and in r
elation
to its surroundings. Our aim is to create simple but "outstanding" pro
ducts

that can last for a long time in the view of our eyes. Grace, simplicity,
proportions, quality and pr
oduction, the way we see it, are keywords. We

believe lack of perfection can add personality to products. We like adding
hu
mor and a sense of self irony in or in what we do. As with all creative

outcomes of human minds also freemover's is a result of society,
surrounding in
spiration, personal history and taste. We want to express
what we
find is beautiful and personal in our eyes. Freemover is Swedish
yet inspirations have come from many parts of the world. Freemover is

grateful to be creating for people, wherever they may be, that appreciate
our design. We believe that taste is personal and never right or wrong.
Källe
mo's, founder Sven Lundh wisely expressed that " good design

should stand the tearing of the eye". What "good design" is, however,
we w
ill leave to individuals to decide. To consume artefacts is, according to
freemover, a was
te of time and doesn't lead anywhere. However,
appreciating w
hat you find beautiful and adding memories to the things
that you like creates inner contentment. Our a
im is therefore to express
things that we find beautiful and sets the mind free so it can last for ma
ny

future memories.

"Freedom is from within" Frank Lloyd Wright
Freemover vill utrycka visuella upplevelser genom grafisk, produkt och färg
formgivning. Produkters inte
raktion med varandra och sin omgivning är, enligt oss,
en viktig del i hur man ser dess form. Vi vill titta bortom saken
isig och betrakta

vad den gör med sin yta och i relation till sin omgivning. Vi vill skapa enkla men
utstickande produkter som kan
hålla länge ur våra ögon sett. Gracila former,
enkelhet, proportioner, och produktkvalit
et, på sättet vi ser det, är nyckelord i
formgivningsarbetet. Vi tror att avsaknad av perfektion också kan ge produk
ter
dess egna personlighet. Vi tyc
ker om att addera humor och en aning självironi i
det vi gör. Som med allt kreativt arbete utfört av människ
or så är freemovers en
produkt av samhället, omgivande inspiration, personlig historia och s
mak. Vi vill
utrycka det som är vackert och personligt med våra ögon sett Free
mover är

svenskt men ändå inspirerat av många delar av världen. Freeemover är tacksam
att få skapa för demänniskor , var än de befinner sig, som anser att vår form är
tilltalande för just dem. Vi tyckeratt smak är personlig och aldrig rätt eller fel.

God design skall "hålla för ögats slitage" som Sven Lundh, Källemos grundare, en
gång så v
ist uttryckte det. Vad som är god design låter vi dock individen få
avgöra. Att ko
nsumera saker är, enligt freemover, bortkastad tid och leder inte
till någont
ing . Men att uppskatta sådant du tycker är vackert och addera
minnen till de saker du tycker om, tror vi, resulterar i inre till
fredsställelse. Vårt mål
är därför att skapa sådant vi tycker är vackert och som ge
rutrymme för fria
tankar så att det kan finnas kvar för m
ånga
framtida mi
nnen."Freedom is from within" Frank Lloyd Wright